0–5-v./år

varhaisiän opinnot/förberedande studier