top of page

meistä / om oss

Porvoon taidekoulu antaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta 0–19-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Koulu on perustettu vuonna 1985 ja se on Suomen suurin kunnallinen kuvataidekoulu. Opetus on tasolta toiselle etenevää ja monialaista. Pääpaino on kuvataiteen tekemisessä ja ymmärtämisessä sekä taiteesta nauttimisessa. Taidekoulu on lapsille ja nuorille harrastus.

 

Porvoon taidekoulussa opiskelee n. 750 oppilasta, joista 70% on suomenkielisiä ja 30% ruotsinkielisiä. Nuorimmat lapset ovat noin vuoden ikäisiä. He aloittavat taideharrastuksensa vanhempiensa kanssa kuvismuskarissa, joka yhdistää kuvataidetta ja musiikkia.

Taidekoulun perusryhmät ovat 3–11-vuotiaille, syventävät työpajaopinnot taas 12–19-vuotiaille. Syventävät opinnot voi päättää lopputyöhön joka toteutetaan itsenäisesti ja arvioidaan. Lisäksi koulumme järjestää taide-painotteista Konstikas iltapäivätoimintaa 1–3-luokkalaisille koululaisille.

 

Taidekoulussa opiskellaan kuvan kieltä monin eri tavoin: esimerkiksi piirtäen, maalaten, rakentaen, muotoillen, valokuvan ja animaation keinoin. Lähestymme ja teemme taidetta ilolla!

Borgå konstskola ger undervisning i visuell konst enligt den fördjupade lärokursen för 0–19 åriga barn och ungdomar samt åt fullvuxna. Skolan grundades 1985 och den är Finlands största kommunala konstskola. Undervisningen fortskrider från nivå till nivå och inbegriper många olika delar av visuell framställning. Huvudvikten läggs vid skapandet av bildkonst och vid förståelsen av denna samt vid att kunna njuta av bildkonst. Barn och ungdomar som går i konstskolan har bildkonst som hobby vid sidan av sina övriga studier.

 

Vid Borgå konstskola studerar ca 750 elever av vilka 70% är finsk-språkiga och 30% svenskspråkiga. De yngsta barnen är ca ett år gamla. De börjar sin konsthobby tillsammans med sina föräldrar i bildkonstmusikgrupperna (kuvismuskari) som kombinerar bildkonst och musik.

Konstskolans grundstudiegrupper är för 3–11 åringar, de fördjupade studierna för 12–19 åringar. De fördjupade studierna kan avslutas med ett slutarbete som förverkligas självständigt och utvärderas. Dessutom ordnar skolan konstbetonad eftermiddags-verksamhet för elever i klasserna 1–3 inom ramen för Konstikas.

I konstskolan studeras konstens språk på många olika sätt: till exempel genom teckning, målning, 3-dimensionellt arbete, formgivning, fotografering, film och animation. Vi närmar oss och gör konst med glädje!

bottom of page