top of page

työpajat/verkstäder

kuvataidepaja/bildkonstverkstad

Kuvataiteen työpajassa piirretään ja maalataan, tehdään grafiikkaa ja työskennellään kolmiulotteisesti. Lisäksi tutustutaan kuvataiteilijoiden työhön, taiteen historiaan ja nykyilmiöihin.

Galleria →

I bildkonstverkstaden ritar och målar vi, skapar grafik och arbetar tredimensionellt. Dessutom bekantar vi oss med bildkonstnärers arbeten, konsthistoria och nutidsfenomen.

Galleri →

Piirustus
ja maalaus

Teckning
och målning

i

Keskeisiä työskentelymenetelmiä ovat perinteiset piirustus- ja maalaustekniikat.

Centrala arbetsmetoder är traditionella tecknings- och målningstekniker.

Grafiikka ja kollaasi

Grafik
och kollage

i

Oppilaita kannustetaan havainnoimaan ympäristöään ja käsittelemään havaintojaan taiteellisen ilmaisun keinoin.

 

Eleverna uppmuntras till att iaktta sin omgivning och bearbeta sina sinnesintryck med visuella medell.

Veistos ja rakentelu

Sculptur och tredimensionellt arbete

i

Perinteisiä tekniikoita yhdistetään kokeilevasti mm. tietokone- ja kolmiulotteisen työskentelyn kanssa.

Traditionella tekniker kombineras experimentellt bl.a. med datorstött och tredimensionellt arbete.

Sarjakuva ja ympäristötaide

Serie och miljökonst

i

Kuvataidepaja 3:ssa on mahdollista keskittyä sarjakuvapainotteiseen taideopetukseen muun työpajasisällön ohessa.

 

I bildkonstverkstad 3 är det möjligt att fokusera på serieteckning bland det övriga innehållet.

Tilaustyöt
Projekt

i

Tutustutaan taiteen ilmiöihin ja käsitteisiin keskustelun, tutkimisen ja oman tekemisen avulla. Samalla tuodaan esille erilaisia näkemyksiä ja toteuttamisen tapoja.

Vi bekantar oss med olika fenomen och begrepp inom konsten genom diskussion, undersökning och eget arbete. Samtidigt för vi fram olika åsikter och sätt att producera saker.

designpaja/designverkstad

Työpajassa suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita ja esineitä, rakennetaan pienoismalleja, piirretään ja maalataan, tehdään savitöitä, valokuvataan sekä tutustutaan eri alojen suunnittelijoihin ja käydään näyttelyissä.

Galleria →

I verkstaden planerar och tillverkar vi produkter och föremål, bygger modeller, ritar och målar, gör keramik, fotograferar samt bekantar oss med designers inom olika områden och besöker utställningar.

Galleri →

Tekstiili- ja vaatesuunnittelu

Tekstil- och kläddesign

i

Opetuksessa painotetaan tuotesuunnittelua, jossa yhdistellään eri materiaaleja, kokeillaan uutta ja ennen näkemätöntä.

I undervisningen poängteras formgivning, där man kombinerar olika material, prövar på helt nya saker.

Keramiikka
Keramik

i

Opiskelijat tutustuvat omaan ympäristöönsä ja sen esinemaailmaan.

Eleverna bekantar sig med sin egen miljö och de föremål som finns där.

Muotoilu
Arkkitehtuuri

Formgivning
Arkitektur

i

Nykyajan ilmiöihin, tuotteisiin ja suunnittelijoihin tutustutaan näyttelyissä, luennoilla ja vierailuilla.

Arkkitehtuuri ja taideteollisuuden historia ovat tärkeä osa opetusta. 

 

Vi lär oss om moderna fenomen, produkter och designers genom utställningar, föreläsningar och besök.

Arkitektur- och konstindustriell historia är en viktig del av undervisningen.

MEDIAPAJA/MEDIEVERKSTAD

Työpajassa työskennellään media- ja kuvataiteen parissa: video- ja valokuvaus, animaatio, ääni ja musiikki, erilaiset esitykset, VR sekä pelit.

Galleria →

I verkstaden arbetar vi med medie- och bildkonst: video- och fotografering, animation, ljud och musik, olika typer av föreställningar, VR och spel.

Galleri →

Video- ja valokuvaus
Äänityöskentely


Video- och fotografi
Ljudarbete
 

i

Opitaan käyttämään välineitä sekä hallitsemaan kuvakerronnan, valon, lavastuksen, äänen ja editoinnin perusteet. 

Vi lär oss använda verktyg och  grunderna i bildbärettelse, ljus, rekvisita, ljud och editering.

Animaatio ja
lyhytelokuva

Animation 
och k
ortfilm 

i

Työskentelyssä käytetään perinteisten tekniikoiden lisäksi erilaisia animointi- ja editointiohjelmia.

I arbetet används förutom traditionella tekniker också olika animerings- och redigeringsprogram.

Digitaalinen 
piirtäminen
VR ja peli-
suunnittelu


Digital ritning 
VR och spel design 

i

Tutustutaan mediataiteen ilmiöihin, teoksiin ja taiteilijoihin sekä pohditaan mediataiteen keinoja ja ilmaisutapoja.

Vi bekantar oss med aktuella fenomen, verk och konstnärer inom mediakonst och diskuterar mediekonstens metoder och uttryckssätt.

bottom of page